دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی یزد

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32933 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی مرد 100 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32933 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی زن 100 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32934 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد داروسازی زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32934 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد داروسازی مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32935 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد بهداشت عمومی زن / مرد 40 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32936 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 80 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32936 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری مرد 80 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32937 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی اتاق عمل مرد 10 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32937 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی اتاق عمل زن 10 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32938 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی مرد 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32938 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی زن 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32939 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی زن 18 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32939 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی مرد 18 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32940 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم تغذیه زن 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32940 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم تغذیه مرد 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32941 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 13 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32942 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی زن 15 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32943 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32943 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32944 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32945 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری مرد 16 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32945 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری زن 16 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32956 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد دندانپزشکی مرد 28 دندانپزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل دانشکده
32956 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد دندانپزشکی زن 28 دندانپزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل دانشکده
35872 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 17 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
36670 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه- مهرآباد دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36670 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه- مهرآباد دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36671 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 1 آباد دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه نداردمحل تحصیل دانشکده پرستاری مامایی یزد دانشگاه علوم پزشکی یزد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بهاباد-احمد
36672 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 2 مروست دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.محل تحصیل دانشکده پرستاری مامایی یزد دانشگاه علوم پزشکی یزد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم -
36672 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری مرد 2 مروست دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.محل تحصیل دانشکده پرستاری مامایی یزد دانشگاه علوم پزشکی یزد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم -
36673 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تفت-بخ و گاریزات دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36673 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تفت-بخ و گاریزات دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36674 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تفت - نصرآباد دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36675 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مهریز-بهادران دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36677 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم -هرات دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36678 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بافق- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36680 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36681 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مهریز -دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36682 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36683 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بافق دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36684 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بهاباد دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36685 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36686 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم- هرات دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36687 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم - مروست دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36688 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تفت -نیر دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36689 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36690 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بافق- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36691 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بهاباد- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36692 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی مرد 1 در شهرستان مروست - خاتم - دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
36693 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد فناوری اطلاعات سلامت مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36694 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد فناوری اطلاعات سلامت مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بافق- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36695 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد فناوری اطلاعات سلامت مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36696 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی زن 1 تحصیل در شهرستان اردکان- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره
36697 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی زن 1 تحصیل در شهرستان بهاباد - دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره
36698 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی زن 1 تحصیل در شهرستان خاتم - دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره
36699 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی زن 1 تحصیل در شهرستان بافق- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره
36700 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی زن 1 تحصیل در شهرستان ابرکوه- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پرستاری و مامایی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره
36701 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36702 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم -مروست دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36703 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان میبد- ندوشن دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36704 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اردکان - رباط پشت بادام دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36706 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بافق- بساب دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36707 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابرکوه- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36708 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بافق دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36709 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بهاباد .دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36710 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده پیراپزشکی یزد) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خاتم - دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36718 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان صدرآباد - اشکذر .دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36719 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بافق .دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36720 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بهاباد .دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36721 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان عقداء - اردکان .دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
36722 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یزد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مروست- خاتم .دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.
32946 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32947 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) واقع در احمدآباد مشیر خوابگاه خودگردان - محل تحصیل واحدبین الملل
32948 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد داروسازی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) واقع در احمدآباد مشیر خوابگاه خودگردان - محل تحصیل واحدبین الملل
32949 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد دندانپزشکی زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم) واقع در احمدآباد مشیر خوابگاه خودگردان - محل تحصیل واحدبین الملل
32950 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم) واقع در احمدآباد مشیر خوابگاه خودگردان - محل تحصیل واحدبین الملل
32950 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) واقع در احمدآباد مشیر خوابگاه خودگردان - محل تحصیل واحدبین الملل
32957 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 3 پیراپزشکی یزد عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل دانشکده
32958 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی زن / مرد 10 پیراپزشکی یزد عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل دانشکده
32959 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری زن / مرد 5 پیراپزشکی یزد عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل دانشکده