دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و استان خراسان شمالی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35317 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اقتصاد زن / مرد 18
35318 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن / مرد 18
35319 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی روانشناسی زن / مرد 15
35320 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی زن / مرد 15
35321 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن / مرد 18
32241 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی مرد 18 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32241 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن 18 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32242 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32242 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن 18 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32243 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی مرد 22 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32243 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی زن 22 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32244 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی بهداشت عمومی زن / مرد 25 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32245 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی تکنولوژی اتاق عمل زن 18 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32245 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی تکنولوژی اتاق عمل مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32246 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32246 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی تکنولوژی پرتوشناسی زن 20 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32247 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم آزمایشگاهی زن 20 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32247 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم آزمایشگاهی مرد 20 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32248 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم تغذیه زن 19 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32248 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم تغذیه مرد 19 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32249 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مامایی زن 18 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32250 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 15 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32251 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32252 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی هوشبری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32252 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی هوشبری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32259 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پرستاری زن 35 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد. - محل
32259 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پرستاری مرد 35 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد. - محل
35851 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32256 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) خراسان شمالی پرستاری زن 30 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32256 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) خراسان شمالی پرستاری مرد 30 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32257 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) خراسان شمالی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم) تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد. شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - دانشگاه
32258 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بجنورد محل تحصیل مرکز اموزشی فوریتهای پزشکی مانه سملقان خراسان شمالی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 17 (پذیریش در نیمسال دوم) تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد. شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - دانشگاه
35663 متمرکز روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن 18
32974 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی بهداشت عمومی زن / مرد 18 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32975 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی پرستاری زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32975 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی پرستاری مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32976 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم) تعهد در ارایه خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم
35875 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه
36248 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در اورژانس بیمارستان امام خمینی شهرستان اسفراین- دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
36249 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در کلینیک تخصصی دانشکده علوم پزشکی اسفراین- دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
36256 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در کلینیک تخصصی دانشکده علوم پزشکی اسفراین- دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
36257 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در اورژانس بیمارستان امام خمینی شهرستان اسفراین- دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
37634 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اقتصاد زن / مرد 2 دانشگاه بجنورد
37636 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن / مرد 2 دانشگاه بجنورد
37637 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی روانشناسی زن / مرد 2 دانشگاه بجنورد
37640 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی زن / مرد 2 دانشگاه بجنورد
37745 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد - دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد
37746 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد - انشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد
37747 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پرستاری زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد - انشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد
46760 تربیت معلم روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت مانه وسملقان
46761 تربیت معلم روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت اسفراین
46762 تربیت معلم روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت بام وصفی آباد
46763 تربیت معلم روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت بجنورد
46764 تربیت معلم روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جاجرم، گرمه محل خدمت جاجرم
46765 تربیت معلم روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت رازوجرگلان
46766 تربیت معلم روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان شیروان محل خدمت شیروان
46767 تربیت معلم روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان فاروج محل خدمت فاروج
46769 تربیت معلم روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت اسفراین
46770 تربیت معلم روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت بام وصفی آباد
46771 تربیت معلم روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت بجنورد
46772 تربیت معلم روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جاجرم، گرمه محل خدمت جاجرم
46773 تربیت معلم روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت رازوجرگلان
46774 تربیت معلم روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان شیروان محل خدمت شیروان
46775 تربیت معلم روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان فاروج محل خدمت فاروج
46776 تربیت معلم روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جاجرم، گرمه محل خدمت گرمه
46777 تربیت معلم روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت مانه وسملقان
32253 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن / مرد 5 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32254 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32255 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم تغذیه زن / مرد 5 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.