دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32630 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی مرد 50
32630 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی زن 50
32631 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی مرد 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
32631 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی زن 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
32632 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی مرد 40
32632 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی زن 40
32633 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی مرد 23
32633 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی زن 23
32634 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان بهداشت عمومی زن / مرد 25
32635 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها زن / مرد 30
32636 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی اتاق عمل زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32636 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32637 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 22
32637 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی زن 22
32638 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم آزمایشگاهی مرد 25
32638 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم آزمایشگاهی زن 25
32639 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم تغذیه زن 25
32639 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم تغذیه مرد 25
32640 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 15
32641 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فیزیوتراپی مرد 20
32641 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فیزیوتراپی زن 20
32642 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
32643 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان هوشبری مرد 25
32643 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان هوشبری زن 25
32644 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پرستاری زن 60 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی رازی
32644 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پرستاری مرد 60 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی رازی
32645 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مامایی زن 20 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی رازی
35864 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16
32646 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32647 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32648 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی زن / مرد 14 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32649 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه