دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32105 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی مرد 76
32105 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن 76
32106 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی مرد 77 (پذیریش در نیمسال دوم)
32106 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن 77 (پذیریش در نیمسال دوم)
32107 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن 29
32107 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی مرد 29
32108 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32108 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32109 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی مرد 28
32109 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی زن 28
32110 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی بهداشت عمومی زن / مرد 25
32111 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری مرد 55
32111 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری زن 55
32112 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری زن 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
32112 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری مرد 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
32113 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی اتاق عمل مرد 25
32113 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی اتاق عمل زن 25
32114 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 30
32114 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی پرتوشناسی زن 30
32115 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی شنوایی شناسی زن 10
32115 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی شنوایی شناسی مرد 10
32116 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی مرد 22
32116 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی زن 22
32117 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی مرد 23 (پذیریش در نیمسال دوم)
32117 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی زن 23 (پذیریش در نیمسال دوم)
32118 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم تغذیه زن 26
32118 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم تغذیه مرد 26
32119 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم و صنایع غذایی زن / مرد 20
32120 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 25
32121 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فیزیوتراپی مرد 22
32121 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فیزیوتراپی زن 22
32122 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی کاردرمانی زن 20
32122 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی کاردرمانی مرد 20
32123 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی گفتار درمانی زن / مرد 12
32124 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مامایی زن 20
32125 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرد 25
32125 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن 25
32126 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32127 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی هوشبری زن 30
32127 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی هوشبری مرد 30
35849 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16
36001 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن / مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان چار اویماق( هشترود)
36002 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن / مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خداآفرین( کلیبر)
36003 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان هریس
36004 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن / مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان میانه
36005 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ملکان
36006 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان هشترود
36007 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ورزقان (اهر)
36008 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ورزقان( اهر)
36009 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان هشترود
36010 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول مدت تحصیل در شهرستان چار اویماق ( هشترود)
36011 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خدا آفرین( کلیبر)
36012 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان هریس
36013 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان جلفا
36014 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ملکان
37757 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
37758 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
37759 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم و صنایع غذایی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
32128 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی شنوایی شناسی زن / مرد 2
32129 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فیزیوتراپی زن / مرد 8
32130 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی کاردرمانی زن / مرد 5
32131 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی گفتار درمانی زن / مرد 4
32132 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
32133 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
32134 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن / مرد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
32135 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
32136 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز