دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و استان کهگیلویه وبویراحمد

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32918 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی مرد 25 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32918 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی زن 25 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32919 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم) در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32919 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم) در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32920 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد دندانپزشکی مرد 20 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد. با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32920 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد دندانپزشکی زن 20 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد. با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32921 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد بهداشت عمومی زن / مرد 25 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32922 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پرستاری زن 40 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32922 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پرستاری مرد 40 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32923 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تکنولوژی اتاق عمل مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32923 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تکنولوژی اتاق عمل زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32924 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32924 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تکنولوژی پرتوشناسی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32925 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم آزمایشگاهی مرد 18 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32925 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم آزمایشگاهی زن 18 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32926 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم تغذیه زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم) در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32926 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم تغذیه مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم) در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32927 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی زن / مرد 25 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32928 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مامایی زن 17 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32929 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 26 (پذیریش در نیمسال دوم) در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32930 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد هوشبری زن 16 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32930 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد هوشبری مرد 16 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
31787 متمرکز روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد گیاه پزشکی زن / مرد 20
31788 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد گیاه پزشکی زن / مرد 10
35796 متمرکز روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اقتصاد زن / مرد 12
35797 متمرکز روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی زن / مرد 18
35798 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اقتصاد زن / مرد 3
35799 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی زن / مرد 3
35800 متمرکز روزانه دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد شیمی کاربردی زن / مرد 32
35801 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد شیمی کاربردی زن / مرد 4
36535 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بویر احمد.- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36536 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دنا - دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36537 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان گچساران- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36538 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان باشت - دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36539 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کهکیلویه - دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36540 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان چرام .- دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36541 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان لنده - دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
36542 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بهمیی - دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد
37203 مناطق محروم روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه یاسوج
47600 تربیت معلم روزانه پردیس شهید ایزدپناه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بویراحمد، دنا محل خدمت لوداب
47601 تربیت معلم روزانه پردیس شهید ایزدپناه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بویراحمد، دنا محل خدمت مارگون
47602 تربیت معلم روزانه پردیس شهید ایزدپناه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آموزش ابتدایی مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بویراحمد، دنا محل خدمت یاسوج
47603 تربیت معلم روزانه پردیس شهید ایزدپناه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گچساران، باشت محل خدمت گچساران
47604 تربیت معلم روزانه پردیس شهید ایزدپناه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بهمئی محل خدمت بهمئی
47605 تربیت معلم روزانه پردیس شهید ایزدپناه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کهگیلویه، لنده، چرام محل خدمت چاروسا
47606 تربیت معلم روزانه پردیس شهید ایزدپناه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بویراحمد، دنا محل خدمت دنا
47607 تربیت معلم روزانه پردیس شهید ایزدپناه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کهگیلویه، لنده، چرام محل خدمت دهدشت (کهکیلویه )
47608 تربیت معلم روزانه پردیس شهید ایزدپناه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کهگیلویه، لنده، چرام محل خدمت دیشموک
47621 تربیت معلم روزانه پردیس کوثر یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آموزش ابتدایی زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بویراحمد، دنا محل خدمت یاسوج
47622 تربیت معلم روزانه پردیس کوثر یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گچساران، باشت محل خدمت گچساران
47623 تربیت معلم روزانه پردیس کوثر یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کهگیلویه، لنده، چرام محل خدمت دهدشت (کهکیلویه )
32931 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی زن / مرد 10 در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی
32932 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) در قبال واگذاری خوابگاه ندارد با توجه به کمبود فضای فیزیکی این دانشگاه تعهدی