دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32652 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی مرد 44 ندارد. دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه هیچگونه تعهدی
32652 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن 44 ندارد. دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه هیچگونه تعهدی
32653 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی مرد 44 (پذیریش در نیمسال دوم) ندارد. دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه هیچگونه تعهدی
32653 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن 44 (پذیریش در نیمسال دوم) ندارد. دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه هیچگونه تعهدی
32654 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی مرد 34
32654 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن 34
32655 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی مرد 25
32655 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی زن 25
32656 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه بهداشت عمومی زن / مرد 25
32657 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن 40
32657 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری مرد 40
32658 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
32658 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
32659 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی اتاق عمل مرد 15
32659 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی اتاق عمل زن 15
32660 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی زن 15
32660 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی مرد 15
32661 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پزشکی هسته ای زن / مرد 20
32662 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی مرد 25
32662 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی زن 25
32663 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم و صنایع غذایی زن / مرد 30
32664 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 22
32665 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32665 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32666 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی زن 20
32667 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32668 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری زن 15
32668 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری مرد 15
33139 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فیزیوتراپی زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی همدان خواهد بود. باشد.در صورت عدم کسب مجوز فوق، محل تحصیل تحصیل پذیرفته شدگان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می علوم پزشکی(حداکثر تا قبل از شروع نیمسال دوم)،محل صرفاٌ در صورت اخذ مجوز از شورای گسترش دانشگاههای
33139 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فیزیوتراپی مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی همدان خواهد بود. باشد.در صورت عدم کسب مجوز فوق، محل تحصیل تحصیل پذیرفته شدگان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می علوم پزشکی(حداکثر تا قبل از شروع نیمسال دوم)،محل صرفاٌ در صورت اخذ مجوز از شورای گسترش دانشگاههای
33140 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه کاردرمانی زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی همدان خواهد بود. باشد.در صورت عدم کسب مجوز فوق، محل تحصیل تحصیل پذیرفته شدگان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می علوم پزشکی(حداکثر تا قبل از شروع نیمسال دوم)،محل صرفاٌ در صورت اخذ مجوز از شورای گسترش دانشگاههای
33140 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه کاردرمانی مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی همدان خواهد بود. باشد.در صورت عدم کسب مجوز فوق، محل تحصیل تحصیل پذیرفته شدگان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می علوم پزشکی(حداکثر تا قبل از شروع نیمسال دوم)،محل صرفاٌ در صورت اخذ مجوز از شورای گسترش دانشگاههای
35865 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16 ندارد. دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه هیچگونه تعهدی
36507 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمتی سه برابر طول دوره نحصیل در شهرستان دهگلان
36508 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مریوان
36509 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کامیاران
36510 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دیواندره
36511 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سقز
36512 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بانه
36513 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سنندج و مناطق تابعه
36526 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان گیلانغرب بخشهای مرکزی و گواور(سوخور و سرمست)
36526 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان گیلانغرب بخشهای مرکزی و گواور(سوخور و سرمست)
36527 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دالاهو بخش کامران بیگ رضایی - عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
36528 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اسلام آباد غرب بخش مرکزی - دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه هیچگونه تعهدی ندارد.
36529 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ثلاث باباجانی بخش مرکزی ازگله - دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه هیچگونه تعهدی ندارد.
36530 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان قصر شیرین بخش مرکزی و سومار- دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه هیچگونه تعهدی ندارد.
36531 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان پاوه بخش نوسود
36531 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان پاوه بخش نوسود
36532 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سرپل ذهاب بخش مرکزی و بخش بزمیرآباد ( گرده نو)
36532 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سرپل ذهاب بخش مرکزی و بخش بزمیرآباد ( گرده نو)
36533 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دالاهو بخش ریجاب- دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه هیچگونه تعهدی ندارد.
36534 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دالاهو بخش گهواره- دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه هیچگونه تعهدی ندارد.
37763 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
37764 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
37765 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
32669 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن 5
32669 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری مرد 5
32670 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32670 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32671 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5
32672 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5
32673 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پزشکی هسته ای زن / مرد 5
32674 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی زن / مرد 10
32675 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 3
32676 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی زن 5
32677 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری زن / مرد 5
32680 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن / مرد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32681 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن / مرد 13 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32682 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32683 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه